moblog uk

goodvn's moblog

by goodvn

user profile | dashboard

newer »

HACCP là gì

(viewed 24 times)
Bookmark and Share
HACCP là m?t công c? ?? ?ánh giá các m?i nguy và thi?t l?p các h? th?ng ki?m soát th??ng t?p trung vào vi?c phòng ng?a nhi?u h?n, thay cho vi?c ki?m tra thành ph?m.

HACCP ???c áp d?ng trong su?t c? chu?i th?c ph?m, t? khâu ban ??u t?i khâu tiêu th? cu?i cùng và vi?c áp d?ng ?ó ph?i c?n c? vào các ch?ng c? khoa h?c v? các m?i nguy cho s?c kho? c?a con ng??i. Cùng v?i vi?c t?ng c??ng tính an toàn c?a th?c ph?m, vi?c áp d?ng HACCP ?em l?i các l?i ích ?áng k?, thúc ??y buôn bán qu?c t? b?ng cách t?ng c??ng s? tin t??ng v? an toàn th?c ph?m.
28th Jul 2020, 08:40  

Advert