moblog uk

k8vin's moblog

by k8vin

user profile | dashboard

H??ng d?n cách ch?i Fan Tan (Xóc ??a online) t?i K8

(viewed 72 times)
Bookmark and Share
T?i nhà cái K8 - nhà cái cá ?? hàng ??u Vi?t Nam, có r?t nhi?u game và kèo c??c di?n ra hàng ngày mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c? h?i ki?m ti?n. Trong ?ó, Fan Tan (Xóc ??a online) ???c game th? lâu n?m c?a K8 ?ánh giá cao. ?ây không ch? ??n thu?n là m?t trò ch?i gi?i trí h?p d?n mà còn chính là game có ph?n th??ng d? ki?m nh?t dành cho m?i ??i t??ng. Cùng xem ngay h??ng d?n cách Fan Tan (Xóc ??a online) t?i K8 ?? có kinh nghi?m tham gia nhé!
Gi?i thi?u chung v? Fan Tan K8
Xu?t x? t? Trung Qu?c, trò ch?i Fan Tan ?ã có m?t t?i M? và trên toàn th? gi?i. Hi?n nay, v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a các nhà cái cá ?? thì Fan Tan có m?t ? khá nhi?u n?n t?ng tr?c tuy?n. Nh?ng phiên b?n hoàn thi?n và ???c nhi?u ng??i bi?t ??n nh?t chính là Fan Tan K8.
Nhìn chung, lu?t ch?i Fan Tan - Xóc ??a online r?t d? hi?u. M?t bàn Fan Tan g?m có chén và các h?t ???c ?? s?n trên bàn ch?i. Dealer s? dùng chén ?? úp h?t m?t cách ng?u nhiên v?i m?i vòng ch?i. Sau ?ó, các h?t ???c tác thành 4 h?t m?i l?n cho ??n khi còn l?i s? h?t b?ng ho?c nh? h?n 4. S? h?t còn l?i này s? ???c dùng ?? làm c? s? tính k?t qu? th?ng thua cho game. Ng??i ch?i tham gia Fan Tan có nhi?m v? là ?oán s? h?t trong chén.
??ng ký tài kho?n t?i: https://k8.vin/
Lu?t ch?i Fan Tan – Xóc ??a online t?i K8
Tuy có nhi?u c?a c??c v?i r?t nhi?u tên g?i không gi?ng nhau, nh?ng lu?t ch?i Fan Tan l?i r?t d? hi?u. Dealer (Ng??i chia bài) s? dùng m?t cái chén và úp vào t?ng s? h?t trên bàn ch?i theo m?t cách ??t nhiên. S? nút trên bàn s? ???c Dealer tách ra t?ng l??t 4 h?t cho ??n lúc s? h?t còn l?i nh? h?n ho?c b?ng 4. ?ây s? ???c dùng làm k?t qu? cho game ??y, m?c ?ích c?a ng??i ch?i s? là ?oán s? h?t trong chén và ??t c??c ?? chi?n th?ng.
Các c?a ??t c??c Fan Tan K8
C??c Ch?n và L?
Ki?u c??c này ??n gi?n và ph? bi?n nh?t, thích h?p v?i nhi?u ng??i. B?n ch? c?n ch?n c?a ch?n ho?c l? trên bàn c??c. N?u s? l??ng h?t cu?i cùng là 1 ho?c 3 thì c??c l? th?ng, n?u là 2 ho?c 4 thì c??c ch?n th?ng. T? l? c??c là 1 ?n 2.
C??c Fan
Là cách ch?n m?t con s? t? 1 ??n 4 ?? ??t c??c. N?u k?t qu? ra ?úng nh? con s? b?n d? ?oán thì th?ng c??c. T? l? c??c là 1 ?n 4. Có th? c??c Fan cùng c??c ch?n l? ?? có m?t c??c xiên th?ng l?n h?n.
C??c Nim
Là m?t bi?n th? c?a c??c Fan, c?ng là ch?n s? t? 1 ??n 4 nh?ng ng??i ch?i có th? ch?n thêm m?t s? phía sau. Tr??ng h?p k?t qu? ra cùng v?i s? phía sau thì coi nh? hòa.
C??c Kwok
Ki?u c??c này, b?n s? ??t c??c vào m?t trong b?n góc là 1 2, 2 3, 3 4, 4 1. T? l? 1 ?n 2.
C??c Tong
B?n ??t c??c vào m?t ô có 2 s? và m?t vài Tong. N?u k?t qu? xu?t hi?n m?t trong 2 s? mà b?n ?ã ch?n thì th?ng. n?u k?t qu? có Tong thì b?n thua. T? l? 1 ?n 5.
C??c Chun
C??c Chun là c??c vào ô có 3 s? tùy ch?n. N?u k?t qu? có 1 trong 3 s? ?ã ch?n thì b?n th?ng. N?u k?t qu? là s? mà b?n ?ã không ch?n thì b?n thua. T? l? 1 ?n 3. ?ây ???c coi là c?a c??c khá an toàn khi xác su?t trúng r?t cao.
C??c Zheng
Là cách c??c vào ô mong ??c. T? l? th?ng là 1 ?n 4. N?u k?t qu? ra ?úng v?i s? trong ô mà b?n ?ã ??t c??c thì b?n th?ng. N?u k?t qu? ng??c ( 1 ng??c 3, 2 ng??c 4) thì b?n thua. N?u k?t qu? không ng??c thì tính là hòa.
H??ng d?n ch?i Fan Tan – Xóc ??a Online t?i K8
??u tiên, b?n c?n ??ng ký m?t tài kho?n t?i nhà cái K8. Ch? c?n vào trang ch? là b?n có th? th?y ngay nút ??ng ký màu vàng ? góc trên, bên ph?i c?a màn hình. Các b??c ??ng ký r?t ??n gi?n, m?t ch?a ??n 1 phút là b?n có th? s? h?u ngay tài kho?n K8 r?i.
Ti?p theo, ?? ch?i Fan Tan K8, b?n hãy th?c hi?n:
B??c 1: ??ng nh?p K8 b?ng tài kho?n ?ã ??ng ký
B??c 2: Trên danh m?c Casino Tr?c Tuy?n b?n ch?n Club K

B??c 3: Vào game Fan Tan và b?t ??u ??t c??c.
L?u ý khi ch?i Fan Tan K8
B?n có th? xem l?ch s? c??c ?? bi?t ???c nh?ng ván tr??c, k?t qu? nh? th? nào. ?ây là cách ???c nhi?u cao th? áp d?ng ?? có th? phán ?oán chính xác h?n khi ??t c??c trong trò ch?i Fan Tan. Bên c?nh ?ó, s? ti?n c??c c?a m?i vòng Fan Tan không h? l?n, nh?ng cách b?n ki?m soát ti?n c??c s? quy?t ??nh vi?c b?n có ch?i ???c lâu dài và th?ng l?n hay không.
K8 khuy?n mãi siêu hot 88% hoàn c??c thua t?i Th? Thao cho thành viên t?i: https://k8.vin/hoan-cuoc-thua-tai-the-thao/

K?t lu?n
Trên ?ây là nh?ng hi?u bi?t c?n có v? trò ch?i Fan Tan (Xóc ??a online) t?i nhà cái K8. Hi v?ng các b?n ?ã có thêm kinh nghi?m ?? chi?n th?ng trò ch?i này. Và ??ng quên ??ng ký ngay tài kho?n t?i K8 ?? nh?n th??ng cho ng??i ch?i m?i nhé. Chúc các b?n ch?i game vui v? và th?ng c??c nhi?u v?i K8!

12th Sep 2020, 04:50  

Advert