moblog uk

tokhadat's moblog

by tokhadat

user profile | dashboard

Th?m m? Tô Kh? ??t

(viewed 33 times)
Bookmark and Share
Th?m m? Tô Kh? ??t là th?m m? vi?n có nhi?u n?m kinh nghi?m ph?u thu?t th?m m? toàn di?n, ph?u thu?t th?m m? n?i khoa ?ã th?c hi?n h?n 10.000 ca ph?u thu?t v?i g?n 10 n?m làm vi?c mi?t mài c?a các bác s? th?m m? có kinh nghi?m, gi?i nghi?p v?, thâm niên kinh nghi?m cao ??t bi?t là bác s? Hân c?a Th?m m? Tô Kh? ??t. V?i ph??ng châm TH?I H?N CHO NÉT ??P TO? SÁNG. Chúng tôi cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp làm ??P T? NHIÊN, HÀI HOÀ và AN TOÀN. Email: tokhadat.hotro@gmail.com. ??a ch?: ???ng Tr?n Qu?c To?n, Ph??ng 8, Qu?n 3, Thành ph? H? Chí Minh 700000, Vietnam. Maps: https://goo.gl/maps/sxsqreWDpCr3ByHBA . SDT: 0939384163
https://tokhadat.com/
9th Jan 2021, 11:55  

Advert