moblog uk

Dzee's moblog

by ahmad_attirmiDzee

user profile | dashboard

newer »


Recent visitors

"Silsilah Nasab Yang Mulia Nabi SAW"

(viewed 2048 times)
Bookmark and Share
Berkat adanya junjungan kita yaitu Muhammad SAW ibnu Abdullah, maka umat manusia menjadi mulia. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab az-Zuhriyah-1) dari kalangan kabilah Quraisy. Abdullah adalah anak lelaki Abdul Muthalib dari isterinya yg bernama Fathimah binti Amr al-Makhzumiyah-2) dari kabilah Quraisy. Abdul Muthalib adalah seorang Syekh (pemimpin) yg diagungkan di kalangan kabilah Quraisy. Mereka selalu meminta keputusan daripadanya bila menghadapi perkara-perkara yg sulit, dan mereka selalu mendahulukannya di dlm hal-hal yg penting. Abdul Muthalib adalah anak Hasyim dari isterinya yg bernama Salma binti Amran-Najjariyah-3) dari kabilah Khazraj. Hasyim adlh anak Abdu Manaf dari isterinya yg bernama Atikah binti Murrah as-Sulamiyah-4). Dan Abdu Manaf adlh anak Qushay dari isterinya yg bernama Hubbiy binti Halil al-Khuza'iyah-5).
Jabatan hijabah (pengurus) Baitullah (Ka'bah) pada masa jahiliah dipercayakan kpd Qushay, demikian pula jabatan rifadah (bertugas memberi minum & makanan kpd para jemaah haji), dan jabatan memimpin Nudwah, yaitu majlis permusyawaratan yg harus memecahkan semua masalah di rumahnya, serta jabatan liwa (panglima perang). Ketika ajal telah dekat, ia menyerahkan semua jabatan tersebut kpd salah seorang anak lelakinya yg bernama Abdud Dar. Akan tetapu, Bani Abdu Manaf (anak-anak Abdu Manaf) sepakat tdk akan membiarkan anak-anak mereka, Bani Abdud Dar, menguasai kedudukan yg dibanggakan ini sehingga hampir saja pecah perang saudara dikalangan mereka andaikata tdk ada org-org bijaksana dari kedua kelompok itu yg melerai mereka. Akhirnya mereka sepakat utk menyerahkan jabatan siqayah & rifadah kpd Bani Abdu Manaf; kedua jabatan penting ini berlangsung di tangan mereka sehingga sampai kpd tangan al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, yg selanjutnya menurunkan pula kpd anak-anaknya sesudah al-Abbas meninggal dunia. Adapun jabatan siqayah masih tetap berada di tangan Bani Abdud Dar, yg selanjutnya diakui oleh syara' (agama Islam). Hingga sekarang jabatan tersebut masih tetap berada di tangan mereka, yaitu Bani Syaibah ibnu Utsman ibnu Abu Thalhah ibnu Abdul Aziz ibnu Utsman ibnu Abdud Dar. Adapun jabatan liwa masih tetap berada di tangan mereka (Bani Abdud Dar) sehingga dibatalkan oleh Islam, kemudian Islam menjadikannya sebagai hak Khalifah kaum Muslimin, dan hanya boleh dipegang oleh org yg dinilai oleh Islam sebagai org yg layak utk memangkunya, demikian juga jabatan nudwah.
Qushay adalah anak lelaki Kilab dari isterinya, Fathimah binti Sa'd dari negeri Yaman & dari kalangan Kabilah Azdsyanuah. Kilab adlh anak Murrah dari Isterinya yg bernama Hindun binti Sarir dari Bani Fihr ibnu Malik. Murrah adlh anak Ka'ab dari isterinya, Wahsyiyah binti Syaiban dari kalangan Bani Fihr pula. Ka'ab adlh anak Luay dari isterinya yg dikenal dg nama panggilan Ummu Ka'b, nama aslinya adlh Bariah binti Ka'ab, dari Kabilah Qudha'ah. Dan Luay adlh anak Ghalib dari isterinya yg dikenal dg nama panggilan Ummu Luay, nama aslinya adlh Salma binti Amr al-Khuza'iy. Ghalib adlh anak Fihr dari isterinya yg dikenal dg nama panggilan Ummu Ghalib, nama aslinya Laila binti Sa'd, dari kalangan Kabilah Hudzail.
Menurut pendapat mayoritas ahli sejarah, Fihr adlh Quraisy, dan Quraisy merupakan suatu Kabilah besar yg terdiri atas beberapa puak, yaitu Bani Abdu Manaf, Bani Abdud Dar ibnu Qushay, Bani Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qushay, Bani Zahrah ibnu Kilab, Bani Makhzum ibnu Yaqzhah ibnu Murrah, Bani Taim ibnu Murrah, Bani 'Addiy ibnu Ka'ab, Bani Sahm ibnu Hushaish ibnu Amr ibnu Ka'ab, Bani Amir ibnu Luay, Bani Taim ibnu Ghalib, Bani al-Harits ibnu Fihr, & Bani Muharib ibnu Fihr. Org-org Quraisy yg mendiami kota Mekkah yg dinamakan Quraisy al-Bithah (org-org Quraisy kota), sedangkan org-org Quraisy yg diam di sekitar kota Mekkah dinamakan Quraisy azh-Zhawahir (org-org Quraisy pedalaman).
Fihr adlh anak Malik dari isterinya yg bernama Jandalah binti al-Harb dari Kabilah Jurhum. Malik adlh anak an-Nadhr dari isterinya yg bernama Atikah binti Adwan dari Kabilah Qais 'Ailan. An-Nadhr adlh anak Kinanah dari isterinya yg bernama Barrah binti Mur ibnu Idd. Kinanah adlh anak Khuzaimah dari isterinya yg bernama 'Awwanah binti Sa'ad dari kalangan Kabilah Qais 'Ailan. Khuzaimah adlh anak Mudrikah dari isterinya yg bernama Salma binti Aslam dari Kabilah Qudha'ah. Mudrikah adlh anak Ilyas dari isterinya yg bernama Khandaf, seorg teladan dalam hal kehormatan & keperkasaan. Ilyas adlh anak Mudhar dari isterinya yg bernama ar-Rabbab binti Jundah ibnu Ma'd. Mudhar adlh anak Nizzar dari isterinya yg bernama Saudah binti 'Ak. Nizzar adlh anak Ma'd dari isteinya yg bernama Mu'anah binti Jausyam dari Kabilah Jurhum. Dan Ma'ad adlh anak Adnan.
Demikianlah nasab keturunan Nabi SAW, yg keabsahannya telah disepakati oleh para Ulama Tarikh & Ahli Hadits. Adapun mengenai nasab mulai dari Adnan hingga keatasnya tidak ada satu jalur periwayatan pun yg Shahih. Pada garis besarnya mereka telah sepakat bahwa nasab Rasulullah SAW, sampai kpd Nabi Ismail sebagai bapak org-org Arab yg musta'ribah & Nabi Ismail adlh anak Nabi Ibrahim AS.
Seperti yg telah Anda lihat sendiri, nasab Nabi SAW adlh nasab yg mulia lagi terhormat, yaitu terdiri dari bapak-bapak yg suci & ibu-ibu yg suci pula. Rasulullah SAW masih terus berpindah-pindah dari tulang sulbi mereka kpd rahim-rahim yg suci pula sehingga Allah SWT memilih dua orang ibubapaknya dari kalangan bangsa Arab, yaitu dari kabilah Quraisy. Tidak pernah sesuatu dari sifat jahiliah (zina) menyentuh silsilah keturunan Nabi SAW.Alhamdulillah.

Advert

ahmad_attirmiDzee (afan05ss-at-gmail-dot-com) says:

1) Dari Bani Zahrah ibnu Kilab, salah satu puak dari kabilah Quraisy.
2) Dari Bani Makhzum ibnu Yaqzhah ibnu Murrah, salah satu puak dari kabilah Quraisy.
3) Dari Bani Najjar, salah satu puak dari kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj ini adlh salah satu dari dua kabilah yg mendiami kota Madinah, dan kabilah yg satunya lagi bernama Aus. Kedua kabilah ini merupakan dua saudara. Kemudian Rasulullah SAW menamakan kedua kabilah tersebut (ketika hijrah) sebagai sahabat Anshar.
4) Berasal dari Bani Salim ibnu Manshur, salah satu puak dari kabilah Qais ibnu 'Ailah ibnu Mudhar.
5) Berasal dari Bani Khuza'ah ibnu Amr, salah satu puak dari kabilah Qum'ah ibnu Ilyas ibnu Mudhar, merekalah yg menguasai Ka'bah sebelum kabilah Quraisy.

19th Sep 2010, 12:01